Archiv 2010‎ > ‎

PROGRAM

Tento program je v tuto chvíli finální a pokud jsou nějaké změny, uvádíme je zde modrým písmem.
 Tištěný program (verze k 30.8.) obdržíte ve svých konferenčních materiálech.


Paralelní sekce
 • Cesty raného vývoje dětí
 • Školní a poradenská psychologie
 • Psychodiagnostika
 • Sociální psychologie
 • Interkulturní otázky
 • Vývojová a rodinná psychologie
 • Kvalita života ve stáří
 • Psychologie sportu v současném světě
 • Klinická psychologie
 • Trénování paměti
 • Studentská sekce
 • Dopravní psychologie
 • Workshopy
 • Posterová sekce I, II

Časový rozvrh programu sekcí - tabulku najdete na konci této stránky.________________________________________________________________________________________________

Středa 8. 9., 12.30 – 18.00

Program v plénu

12.30 Zahájení – PhDr. Jaroslav Šturma, doc. PhDr. Vladimír Řehan, PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
13.00 Zbyněk Galvas: Cesta, život a psychologie
13.40 Josef Švancara: Psychologické zkoumání běhu života - přístupy, teorie, modely, metody, aplikace
14.20 Přestávka
14.45 Alena Slezáčková: Pozitivní psychologie - možnosti, výzvy, příležitosti
15.30 Posterová sekce I

16.00 Panel Hranice popularizace psychologie (Hana Junová, Petr Šmolka, Zbyněk Vybíral)
18.00 Uvítací recepce


Paralelní sekce

Čtvrtek 9. 9., 9.00-10.50, 13.30-15.30
Cesty raného vývoje dětí

9.00 Jaroslava Dittrichová: Cesty raného vývoje v minulosti zůstávají živé i v přítomnosti I. 
9.15 Jarmila Koluchová: Cesty raného vývoje v minulosti zůstávají živé i v přítomnosti - II.
9.30 diskuse
9.35 Zuzana Masopustová: Excesivní pláč kojenců: percepce plačtivosti matkou
9.50 Jana Schmidtová: Časná diagnostika a klinické projevy poruch autistického spektra (PAS)
10.05 diskuse
10.10 Alena Kunová, Pavla Skalová: Raná péče v rodině s dítětem s ohroženým vývojem a s již diagnostikovaným postižením
10.25 Jiří Kantor: Využití hudby jako terapeutického prostředku v raném vývoji
10.40 diskuse, přestávka
13.30 Lukáš Hruban, Romana Gerychová, Vít Weinberger: Prenatální diagnostika a poradenství z pohledu gynekologa
13.45 Dana Matušková: Problematika nezralého novorozence z pohledu neonatologa
14.00 Jozef Macko: Princip NIDCAP - realita a budoucnost v ČR
14.30 diskuse
14.35 Lenka Novotná, Gabriela Chytilová: Koncept laických poradkyň jako pomoc pro rodiče předčasně narozených dětí - rok první
14.50 Hana Jahnová: Psychologická péče o předčasně narozené děti
15.05 Daniela Sobotková: Hodnocení chování při psychologickém vyšetření nedonošených a donošených dětí ve 2. roce života
15.20 diskuse


Čtvrtek 9. 9., 9.00-10.45, 14.00-15.45
Školní a poradenská psychologie 

9.00 Radim Badošek, Tereza Kimplová: Cestičky profesní orientace dětí na 2. stupni
9.15 Radka Bartoňová, Ondřej Ješina, Hana Válková: Integrace - jiná možná cesta
9.30 Vladimír Dočkal: Slovenská škola v zrkadle výsledkov I-S-T 2000 R
9.45 diskuse
9.55 Lucia Gálová: Percepcia klímy školskej triedy a miera jej konsenzu
10.10 Monika Gregussová, Mária Balážová, Jarmila Tomková: Vplyv virtuálneho prostredia na utváranie sexuality dospievajúcich
10.25 Marek Kolařík: Úskalí poskytování zpětné vazby a práce s reflexí ve výcvikové skupině
10.40 diskuse, přestávka
14.00 Alena Kopányiová, Lucia Sikeliová: Výchovné štýly v rodine adolescentov s poruchami správania
14.15  Šárka Portešová: Specifika procesu vyhledávání rozumově nadaných dětí s dyslexií
14.30 Jitka Šimíčková-Čížková: Úskalí motivace povolání učitele
14.45 diskuse 
14.55 Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu: Některé psychologické aspekty kyberšikany
15.10 Eva Vondráková: STaN a nadání z různých úhlů pohledu
15.25 Marta Zaťková: Scheinov systém kariérového ukotvovania z perspektívy pracovnej historie
15.40 diskuse, přestávka


Čtvrtek 9.9., 9.00-10.45, 13.30-16.45
Psychodiagnostika

9.00 Ondřej Bezdíček, Tomáš Nikolai, Evžen Růžička, Ladislav Láska, Amir Poreh, Martin Vyhnálek: Počítačové skórování Paměťového testu učení v Kvantifikovaném procesuálním přístupu k diagnostice paměťového deficitu u Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci
9.15 Petr Goldmann, Tereza Soukupová: Kritika projektivního testu kresby lidské postavy
9.30 diskuse
9.35  Jan Nedvěd: Střípky z historie Wechslerových škál
9.50 Jiří Laciga: Teoretické a klinické aspekty WAIS-III
10.05 diskuse
10.10 Václav Šnorek: Možnosti a výzvy současných interpretačních systémů Rorschachova testu
10.25 Marta Vavrová: Analýza obsahovej ekvivalencie slovenskej verzie MMPI-2 (II.)
10.40 diskuse, přestávka
13.30 Daniel Dostál, Alena Plháková: Rozdíly v pěti obecných dimenzích osobnosti mezi představiteli humanitních a exaktních věd
13.45 Martin Dolejš, Vladimír Řehan: Rozdíly v osobnostních charakteristikách dívek a chlapců na základě výsledků z Osobnostního dotazníku pro mládež (HSPQ)
14.00 diskuse
14.05 Kateřina Lukavská: Časová orientace hráčů online her a její význam pro excesivní hraní
14. 20 Václav Havlůj: Počítačová a on-line diagnostika osobnosti
14.35 diskuse
14.40 Tereza Soukupová, Petr Goldmann: Připoutání - možnosti zjišťování attachmentu psychodiagnostickými metodami
14.55 Kateřina Malindová: Psychologický aspekt u osob dlouhodobě nezaměstnaných se zdravotním znevýhodněním
15.10 diskuse, přestávka
15.35 Jiří Dan: Prognóza v psychologii
15.50 Bohumír Chalupa: Pokroky kognitivní psychologie
16.05 diskuse
16.10 Lenka Krámská: Diagnostika kognitivního deficitu a osobnostní patologie u pacientů léčených pro mozkové aneurysma
16.25 Miroslava Benešová, Michal Nondek: Klinické aspekty kognitivního deficitu v souvislosti s náhledem a funkčností v běžném životě pacientů s diagnózou ze schizofrenního okruhu
16.40 diskuse, přestávka


Čtvrtek 9. 9., 10.15-11.00, 14.00-15.35
Sociální psychologie

10.15 Štefan Matula, Alena Kopányiová: Slepá ulička slovenskej legislatívy v oblasti právnej regulácie psychologickej činnosti
10.30 Eva Reiterová, Soňa Lemrová: Postoje k penězům u různých skupin lidí
10.45 Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová – Cakirpaloglu, Jan Šmahaj: Některé předpoklady a důsledky mobbingu v ČR – výsledky pilotního výzkumu
11.00 diskuse, přestávka
14.00 Soňa Lemrová, Milada Sovadinová: Jsou čeští politici skutečně jiní než MY?
14.15 Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná, Ivana Půlpánová: Osobnostní aspekty dobrovolnictví
14.30 diskuse
14.40 Marta Popelková, Jana Michaľáková: Sociálna kompetencia a zmysel pre integritu vo vybranej vzorke  lekárov a učiteľov
14.55 Veronika Francová: Zdravotnická komunikace v reflexi pacientů - zpráva z předvýzkumu
15.10 Dagmar Trávníková: Žonglování a jeho vliv na rozvoj pozornosti
15.25 diskuse, přestávka


Čtvrtek 9. 9., 16.00-18.00
Interkulturní otázky

16.00   Šárka Alföldy, Pedro R. Gil-Monte: Symptomy syndromu vyhoření u českých manažerů vyslaných nadnárodními organizacemi na dlouhodobé pracovní pobyty do Číny, Indie a Ruska
16.15   Luděk Kolman, Pavel Michálek, Klára Šimonová, Zuzana Glosíková: Věda jako kulturní   přínos Evropy světu
16.30   diskuse
16.40   Dagmar Kopčanová: Etika v multikultúrnom poradenství
16.55   Ludmila Natovová, Luděk Kolman, Hana Chýlová: Predsudky a živelná pohroma – menilo sa vzájomné správanie Rómov a príslušníkov majority počas povodní?
17.10   diskuse
17.20   Mária Slaná, Ivan Sarmány-Schuller: Flash mob ako tvorivá komunikácia 
17.35   Klára Šimonová, Luděk Kolman, Zuzana Glosíková: Zkušenosti cizinců s českou kulturou 
17.50   diskuse


Čtvrtek 9.9., 15.45 – 18.20
Vývojová a rodinná psychologie

15.45 Naděžda Bartošíková: Vývojová dysfázie - problém dětí i rodičů
16.00 Vladimír Blažek: Percepce obličeje a výběr partnera 
16.15 Daniel Heller: Sedm cest psychologie
16.30 diskuse
16.40 Petra Lajčiaková: Kognitívny štýl pri morálnom usudzovaní 
16.55 Olga Pechová: Otevřenost v otázce sexuální orientace 
17.10 diskuse, přestávka
17.25 Pavla Skasková: Cesty k rodičovství nezletilých matek 
17.40 Irena Sobotková, Eva Reiterová, Kateřina Hurníková: Souvislosti mezi fungováním rodiny, životní spokojeností a rovnováhou pracovní a rodinné oblasti
17.55 Tatiana Taročková: Hedonistický a eudaimonický prístup k výskumu životnej pohody
18.10 diskuse


Čtvrtek 9.9., 16.00-18.25
Kvalita života ve stáří

16.00 Eva Dragomirecká: Mezinárodní výzkum kvality života ve vyšším věku
16.15 Milan Kořínek: Generační solidarita?! Problémy a perspektivy
16.30 Eva Jarolímová: Diagnóza Alzheimer - život nebo přežívání? ZRUŠENO
            přesunut poslední referát (M. Zvěřová)
16.45 diskuse
16.55 Petra Kotková, Petr Weiss: Sexualita osob s Parkinsonovou nemocí
17.10 Hana Štěpánková, Jiří Lukavský: Stereotypy o stáří
17.25 diskuse, přestávka
17.45 Anna Jílková: Hledání cest k zachování kvality života seniorů s těžkým zrakovým postižením
18.00 Veronika Valentová: Specifika linky důvěry pro seniory a její vliv na kvalitu života volajících seniorů
18.15 Martina Zvěřová: Vliv Alzheimerovy demence na psychické zdraví rodinných pečovatelů- přesunuto na 16.30
18.15 diskuse


Pátek 10.9., 9.00-12.00
Psychologie sportu v současném světě

9.00 Veronika Baláková: Rozvoj sociálních dovedností sportovního trenéra pomocí VTI
9.15 Marie Blahutková: Využití testu SPARO u sportovců pro zkvalitnění trenérských přístupů
9.30 Jana Hoffmannová: Proměnné (markery) v životní dráze sportovců u rizikových sportů (lyžování a snowboarding). Biodromální pohled 
9.45 diskuse
9.55 Hana Hřebíčková: Mentální trénink v přípravě alpských lyžařů juniorů
10.10 Anastasiya Khomutova: Skupinová atmosféra v multikulturních sportovních týmech
10.25 Lucie Kozlerová: Teorie agrese ve sportu
10.40 diskuse, přestávka
11.00 Viktor Pacholík, Jiří Voborný: Využití dotazníku SUPSO v posuzování subjektivních prožitků a stavů fotbalových rozhodčích
11.15 Michal Šafář: Sportovní psycholog v praxi - práce na hraně etických dilemat
11.30 Hana Válková: Vývoj motivační struktury v průběhu sportovní kariéry
11.45 diskuse


Pátek 10. 9., 9.00-12.50
Klinická psychologie

9.00 Jaroslava Dosedlová, Zuzana Slováčková, Helena Klimusová: Optimismus a péče o zdraví
9.15 Róbert Ďurka: Osobnosť typu D u dospelých
9.30 Jan Haase, Miroslav Novotný: Cogmed trénink pracovní paměti v terapii klientky s expresivní afázií
9.45 diskuse
9.55 Michaela Ivanovičová: Iracionální přesvědčení v souvislostech s osobnostními proměnnými v penitenciárních podmínkách
10.10 Vera K. Jandačková: Reliabilita měření variability srdeční frekvence u dlouhodobě nezaměstnaných mužů - pilotní studie (změna názvu oproti původnímu)
10.25 Petr Kulišťák, Vojmír Matěcha (†2002): Patnáctileté sledování muže s pravostrannou mozečkovou lézí
10.40 diskuse, přestávka
11.00 Martin Lečbych: Cesta Rorschachovy metody k rodinné terapii
11.15 Marie Nosálková: Onkologický pacient ve vztahové síti současného systému zdravotní péče v ČR: Potřeby - rizika - výzvy
11.30 Karel Paulík, Petr Saforek: Cesta mužů a žen ke zvládání zátěže
11.45 diskuse
11.55 Roman Procházka: Alexithymie a závislost na alkoholu
12.10 Blanka Šestáková, Jan Lejčko, Stanislav Machart: Otazníky v paliativní péči 
12.25 Petr Štěpánek, Ivo Čermák, Jana Schmidtová: Mentální anorexie jako boj o význam: multimodální terapie v kontextu psychiatrické péče
12.40 diskuse


Pátek 10. 9., 9.00-10.50
Trénování paměti

9.00 Pavel Škobrtal: Projevy deficitu pracovní paměti u duševních poruch
9.15 Vladimír Marček: Tréning pracovnej pamäte metódou N-back
9.30 Miroslav Novotný, Jan Haase: Cogmed trénink pracovní paměti
9.45 diskuse
9.55 Jiří Lukavský, Hana Štěpánková: Intenzivní trénink pracovní paměti u seniorů
10.10 Dana Steinová, Marek Preiss: Možnosti a meze trénování paměti u zdravých seniorů a seniorů s demencí
10.25 Marek Preiss, Dana Steinová, Helena Jarkovská: Efektivita kombinovaného tréninku paměti a kondičního cvičení u seniorů
10.40 diskuse, přestávka


Pátek, 10. 9., 10.10., 9.00 – 12.15
Studentská sekce (zajišťuje ČASP; diskuse po každém referátu)
9.00 Lenka Čablová: Výživa, psychické zdraví a zvládání stresu
9.20 Barbara Drahoňovská: Psychologické aspekty vztahů na dálku 
9.40 Hana Kyjonková, Lenka Lacinová: Soukromá řeč a typ aktivity u dětí předškolního věku
10.00 Jakub Kozák: Hudba jako lék a hra
10.20 Romana Láchová: Synestézia
10.40 přestávka
10.55 Tatiana Lorencová: Umelci a resilienca
11.15 Alena Řehulová: Záměrné sebepoškozování dospívajících v kontextu rodinného systému
11.35 Lenka Veličková Hulanová: Internetová kriminalita zaměřená proti dětem
11.55  Jana Vindišová: Prediktory psychického distresu u pacientov so sclerosis multiplex


Pátek 10. 9., 11.00-12.50
Dopravní psychologie

11.00 Ivan Sarmány-Schuller, Michaela Špániková: Osobnosť a riskovanie vodičiek - experimentálna situácia
11.15 Matúš Šucha, Lenka Šťastná: Psychologie cest k bezpečnější dopravě
11.30 Vlasta Rehnová, Dana Černochová: Rehabilitační programy pro problémové řidiče
11.45 diskuse
11.55 Tomáš Rodný, Lenka Moravová, Rastislav Duriš: Dopravně-psychologická testová baterie Expert System Traffic
12.10 Martin Kořán: Repetitorium dopravní psychologie pro klinické psychology
12.25 Matúš Šucha, Martin Seitl, Aleš Zaoral, Jana Lehnerová: Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel
12.40 diskuse


Čtvrtek 9. 9., 9.00-10.00
Workshop: Veronika Kavenská: 
Má cesta k osvobození. Případová studie drogově závislého pacienta léčeného v peruánském centru Takiwasi 

Čtvrtek 9.9., 17.00- 18.30
Workshop: Tomáš Urbánek, Jan Širůček: 
Recenze psychodiagnostické metody, její průběh, výsledky a důsledky: Recenze WISC III


Středa 8.9., 15.30-16.00
Posterová sekce I

Mária Balážová, Monika Gregussová, Jarmila Tomková: Kyberšikanovanie - nový fenomén v správaní detí a adolescentov
Klára Bendová, Zdeněk Vtípil, Jaroslava Kubátová: Rozvojové kurzy z hlediska utváření a rozvoje interpersonálních vztahů
Marie Blahutková, Evžen Řehulka: Výzkum stresu ve škole
Eva Bolceková: Trénink paměti ve VRÚ Slapy
Mária Dědová: Komparácia názorov na šikanovanie podľa role žiaka v triede
Eva Farkašová: Kognitívne procesy a efektívnosť vo vyučovaní cudzích jazykov v mladšom školskom veku
Bibiána Filípková, Vladimír Dočkal: Rodové odlišnosti v kognitívnom vývine rómskych a majoritných detí
Katarína Hennelová, Tatiana Kováčová: Hodnotenie pojmov manželstvo a spolužitie bez uzavretia manželstva u študentov strednej a vysokej školy
Juraj Holdoš: Sonda do problematického používania internetu u slovenských vysokoškolákov
Ivo Hrdina, Martin Dolejš, Miroslav Charvát: Zhodnocení prvního roku projektu: „Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů na katedře psychologie FF UP“.
Radka Hrochová Hrubá: První mateřství a stres
Michaela Ivanovičová: „Zastav se, zamysli se a změň se“: resocializační program pro odsouzené a zkušenosti s ním
Martin Kmeť: Je vzťah medzi neverbálnou tvorivosťou a sebahodnotením u žiakov ZŠ?
Ľubica Kövérová: Využitie divadelného umenia v terapeutickej práci s hluchoslepým klientom
David Krámský: Tělo a tělesnost v postfenomenologickém výzkumu
Ľubica Kročanová: Skúsenosti psychológa s identifikáciou špecifických problémov rodín so sluchovo postihnutým dieťaťom-
-ZRUŠENO


Čtvrtek 9.9., 17.30-18.00
Posterová sekce II

Bronislava Kundrátová: Münchhausenov syndróm by proxy - veľa problémov, málo odpovedí
Štefan Matula: Psychologická prevencia v kontexte integrovaného systému prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže s dôrazom na prevenciu agresivity
Iveta Motlová, Soňa Lemrová: Mobbing u pracovníků ve zdravotnictví
Eva Nábělková, Miroslava Kováčiková: Primárne socializačné prostredie v súvislosti s morálnym vývinom
Tomáš Nikolai, Jakub Hort : Trénink kognitivních funkcí u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI) - využití metakognitivních strategií
Ivana Poledňová, Vladimír Marček: K některým souvislostem mezi stylem výchovy v rodině, sebehodnocením a představami o budoucím povolání u 17-tiletých adolescentů
Martin Seitl: Interpersonální styl podle NEO-PI-R v souvislosti s hodnotami zaměstnanců
Eva Smiková: Stratégie a postupy zvládania agresívneho správania u detí
Jozef Šimúth, Ivan Sarmány-Schuller: Rozdiely v preferenciách kognitívneho a rozhodovacieho štýlu
Petra Tenglerová, Zuzana Staroštíková:  Klub dvojčat a vícerčat Olomouc
Jarmila Tomková, Mária Balážová, Monika Gregussová: Sebaúcta vo vzťahu k správaniu detí na internete
Zuzana Vojtová: Multiúrovňová intervencia v prevencii užívania alkoholu u adolescentov
Eva Vondráková: STaN a nadaní ve světě 2010
Markéta Zaydlarová, Veronika Schenková, Soňa Lemrová: Projekt „Práce a rodina“: Životní spokojenost a pracovní kariéra
Katarína Zborteková: Špecifiká sebaponímania sluchovo postihnutých žiakov v kontexte ich integracie ZRUŠENO
  Čtvrtek 9. 9. 2010

9.00 - 10.50

9.00 - 10.45

9.00 - 10.45

9.00 - 11.00

 Cesty raného vývoje dětíŠkolní a poradenská psychologie Psychodiagnostika

9.00 - 10.00  Workshop:  Má cesta

      k osvobození


10.15 -11.00       Sociální psychologie

 


11.00 - 12.30 Sněm ČMPS

 

 

13.30 - 15.30

14.00 - 15.45

13.30 - 16.45

14.00 - 15.35

 

Cesty raného vývoje dětí

Školní a poradenská psychologie 

Psychodiagnostika

Sociální psychologie

 

15.45 - 18.20

16.00 - 18.40

17.00 - 18.30

15.45 - 17.45

17.30 - 18.00

Vývojová a rodinná psychologie

Kvalita života ve stáří

Workshop:   Recenze WISC III

Interkulturní otázky

Posterová sekce II.  Pátek 10. 9. 2010

9.00 - 12.15

9.00 - 12.50

9.00 - 12.00

9.00 - 12.50


Studentská sekce


Klinická psychologie


Psychologie sportu

9.00 - 10.50        

Trénování paměti

11.00 - 12.50

       Dopravní psychologieComments