Archiv 2014‎ > ‎

Pro autory

Pro autory

Informace pro autory konferenčních příspěvků 
Všechny příspěvky musí být původní, jejich obsah se nesmí shodovat s příspěvky přednesenými na jiných odborných akcích a jinak publikovanými.

Pravidlo aktivní účasti:
Každý autor může prezentovat osobně nanejvýš 1 příspěvek v přednáškové sekci a 1 příspěvek v posterové sekci. 

V případě více autorů jednoho příspěvku je za prezentujícího autora považován ten, kdo příspěvek zaregistroval.

Příspěvky nepřítomných autorů nebudou zařazené do sborníku.

1. Přednášky
Čas určený pro přednášku je 15 minut, na diskusi je vyhrazeno 5 minut.
Pro přednášky v plénu je vyhrazeno 30 minut včetně diskuse.
Ve Studentské sekci mají přednášející 15 min.

Prosíme přednášející, aby se dostavili ještě před konáním své sekce a předali technikovi svou prezentaci na flashdisku.

2. Postery
Čas posterové sekce je uveden v programu. Autoři prezentují své postery osobně v čase okolo 5 minut. 
Rozměry panelu pro poster jsou:  2 m výška x 1 m šířka.
Postery je žádoucí vyvěsit co nejdříve, visí na panelech po celou dobu konference. 
Prosíme autory, aby je sundali v sobotu 13. 9. mezi 10. a 11. hodinou.


3. Sborník
Odevzdané plné texty prezentovaných příspěvků budou publikovány ve sborníku, který bude recenzován a přihlášen pro zařazení do Web of Science. 
Uzávěrka pro sborník: 13. 9. 2014

Příspěvky prosíme poslat jako přílohu e-mailu (formát Word) na adresu cm.psychspol@gmail.com (subject Jméno autora).

Maximální rozsah příspěvku do sborníku je 15 stran (včetně abstraktu, tabulek, grafů, seznamu literatury a jiných příloh). Text musí být psaný typem Times New Roman následující formou:

1) Název – tučně, velikost písma 14
2) Autor – velikost písma 12
3) Pod jménem uvést název pracoviště, město, email (na samostatném řádku)
4) Text příspěvku – velikost písma 12, řádkování jednoduché
5) Formát stránky: okraje horní a dolní 3 cm, levý a pravý 2 cm

Každý příspěvek musí mít název, abstrakt a klíčová slova v češtině a v angličtině. 

Seznam použité literatury prosíme upravit v souladu s pokyny časopisu E-psychologie (http://www.e-psycholog.eu/ext/pokyny-e-casopis.pdf) - viz oddíl Práce s literaturou.
Každá jednotlivá citace končí tečkou. Citace zdrojů z webových stránek musí nutně obsahovat datum, kdy byly navštíveny. Seznam nechť obsahuje jen publikace, na něž je odkazováno v textu. Prosíme nečíslovat.


POŽADAVKY NA ABSTRAKTY

Abstrakt příspěvku přihlašujte v českém / slovenském a anglickém jazyce s těmito náležitostmi:

Rozsah abstraktu: minimálně 1000 znaků, maximálně 1600 znaků (včetně mezer).
Níže uvedená struktura abstraktu je povinná.
Obsah abstraktu
A. Příspěvek typu výzkumné studie:
1. Teoretická východiska
2. Cíle výzkumu
3. Výzkumný soubor
4. Metody
5. Hlavní zjištění

B. Příspěvek typu přehledové studie:
1. Hlavní teoretická východiska
2. Smysl, zaměření a cíl studie

C. Příspěvek typu metodické studie:
1. Konkrétní metody/metodiky/postupy, kterých se příspěvek týká
2. Zkušenosti s nimi
3. Jejich hodnocení

D. Příspěvek z praxe:
1. Východiska
2. Cíl příspěvku
3. Zkušenosti autorů
4. Předpokládaný přínos příspěvku

Klíčová slova: 3


Prosíme také o anglickou verzi abstraktu: 
1. Název příspěvku (Title)
2. Abstrakt (Abstract)
3. Klíčová slova (Keywords)
Comments