Archiv 2012‎ > ‎

Sborník příspěvků

Bibliografický odkaz pro autory:

Autor. (2013). Název příspěvku. In D. Heller, J. Kotrlová, & I. Sobotková (Eds.), 
XXX. Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdíleníOlomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.


Fotogalerie z posterové sekce


Obsah sborníku (příspěvky, které byly odevzdány a prošly recenzním řízením)


1. Děti raného věku
Jaroslava Dittrichová, Daniela Sobotková: Přínos doc. dr. Václava Břicháčka pro poznání raného dětského vývoje
Eva Pavlíková: Porodní trauma z hlediska dítěte 
Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová: Psychická pohoda matky jako primární preventivní péče o vývoj dítěte Zuzana Masopustová: Symptomy úzkosti u dětí s autismem
Barbora Váryová, Oľga Matušková: Skríning psychomotorického vývinu (S-PMV) – metóda určená pre pediatrickú prax

2. Náhradní rodinná péče
Petra Sapáková: Faktory ovlivňující zvládání pěstounské péče o dítě s vícenásobným postižením  
Petra Sapáková: Zkušenost biologických dětí pěstounů/osvojitelů 
Irena Sobotková, Martina Indráková, Veronika Očenášková: Životní spokojenost, prožívaná smysluplnost a naděje u dospělých, kteří byli vychováni v pěstounské rodině 
Albín Škoviera: Profesionálna rodina na Slovensku – medzi proklamáciami a realitou
Katarína Šmajdová Búšová: Profesionálna rodina – vzťah založený na sľube

3. Psychologie a škola
Eva Farkašová: Predikcia úspešného učenia sa cudzieho jazyka v mladšom školskom veku 
Elena Jánošíková: Hodnoty a prežívaná zmysluplnosť života v kontexte šikanovania 
Eliška Kmínková, Isabella Pavelková: Vnímaná osobní zdatnost žáků v úkolové situaci 
Bronislava Kundrátová: Sekvenčné spracovanie informácií a jeho vzťahy s niektorými kognitívnymi schopnosťami u rómskych detí   
Soňa Lemrová, Eleonora Smékalová, Tereza Kelnarová: Životní spokojenost učitelů ZŠ a SŠ   
Štefan Matula, Eva Smiková, Alena Kopányiová: Preventivna dimenzia činnosti centier pedagogicko-psychologického poradenstva v školskom poradenskom systéme 
Miroslav Orel, Eva Reiterová: Anxieta, depresivita a životní spokojenost pedagogů středních škol 
Jiří Sedlák, Mojmír Vážanský, Kateřina Kaňová: Posluchači učitelství a domácí násilí
Eleonora Smékalová, Soňa Lemrová, Lucie Halešová: Jací jsou naši učitelé? Osobnostní charakteristiky učitelů na ZŠ a SŠ
Ivana Szamaranszká, Bibiana Filípková: Deti so špecifickými poruchami učenia a vývinu reči v programe hipoterapie
Lenka Šulová, Michaela Škrábová: Vybrané výsledky české studie o psychologických aspektech domácí přípravy v prvních pěti letech školní docházky

4. Psychologie stárnutí a stáří
Erika Panenková, Hana Štěpánková, Miloslav Kopeček, Jiří Lukavský: Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí 
Hana Štěpánková, Tomáš Nikolai, Filip Smolík: Propoziční četnost u zdravých seniorů a u osob s mírnou kognitivní poruchou
Eva Jarolímová: K problematice rodinných pečujících o seniory s demencí 

5. Klinická psychologie a psychologie zdraví
Darina Alexyová: Vzťahy medzi stratégiami zvládania záťaže, diskrepanciami aspektov self a perfekcionizmom
Karel Flaška, Panajotis Cakirpaloglu: Subjektivní plynutí času u afektivních poruch
Simona Hoskovcová: Vývoj psychické odolnosti 
Denisa Janečková, Daniel Dostál, Alena Plháková: Vztah mezi cirkadiánními preferencemi a subjektivní kvalitou spánku
Alena Kopányiová, Eva Smiková: Nové prístupy v sekundárnej prevencii konzumácie alkoholu u detí a adolescentov 
Dagmar Kopčanová: Porucha sexuálnej identity, alebo : chlapec uväznený v tele dievčaťa    
Ľubica Kročanová: Vývin komunikačných zručností detí so sluchovým postihnutím   
Bronislava Kundrátová, Ľubica Kovérová: Kognitívny, osobnostný a sociálny vývin dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou 
Martin Kupka, Marek Malůš: Metoda omezené zevní stimulace: osobní zkušenost jakožto inspirace výzkumné aktivity
Veronika Látalová, Erika Jurišová: Vplyv stratégií regulácie ľútosti na vybrané aspekty well-beingu   
Marek Malůš, Martin Kupka, Andrew Urbiš: Technika omezené zevní stimulace (REST): kazuistické sdělení  
Eva Nábělková, Nadežda Ledajová: Prokrastinácia v súvislosti s vybranými aspektmi sebaregulácie  
Roman Procházka: Alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu
Barbora Sedláková, Marek Kolařík: Tanec a pohyb v psychiatrické léčebně?
Eva Szobiová, Mária Kuklišová: Reziliencia a tvorivosť v každodennom živote vysokoškolákov

6. Dopravní psychologie
Vlasta Rehnová, Dana Černochová: Úloha vizuálního vnímání při řízení vozidla a možnosti diagnostiky    
Jitka Šebová Šafaříková, Dana Černochová:  Pětifaktorová teorie osobnosti v dopravně psychologické diagnostice

7. Psychologie sportu  
Veronika Baláková: Případová studie – práce s trenérem volejbalu pomocí metody VTI 
Daniela Stackeová: Využití relaxačních technik v moderní psychologii sportu

8. Psychologická diagnostika
Petr Brichcín, Dana Černochová: Možnosti diagnostického užití testu NQ-S
Vladimír Dočkal, Bibiána Filípková: Možno pomocou I-S-T merať praktickú inteligenciu? 
Eva Letovancová: Možnosti využitia diagnostiky dimenzií a faktorov motivácie k výkonu dotazníkom LMI
Radek Ptáček, Hana Kuželová, Petra Uhlíková: Metoda BRIEF v diagnostice exekutivních funkcí u dětí
Marta Vavrová, Robert Máthé, Ľubor Pilárik: Analýza vnútornej konzistencie škál slovenskej verzie MMPI-A  

9. Varia
Jana Lišková, Michaela Dragulová, Mária Bratská: Modrobiely svet - je naozaj taký ružový?  Vplyv virtuálnych interakcií na partnerské vzťahy v období vynárajúcej sa dospelostiEva Naništová, Júlia Halamová: Sociálne prostredie a interpersonálna diagnostika
Lucia Ružovičová: Homicídium z perspektívy evolučnej psychológie    Martina Velikovská: Spolupráce IZS při psychologické podpoře obětem mimořádných událostí
Tereza Záškodná, Alena Plháková: Sociální inteligence ve vztahu k šesti dimenzím osobnosti 

Součástí sborníku na CD je fotodokumentace některých posterů v čitelné podobě(viz fotogalerie na odkazu výše).
Comments