Archiv 2012‎ > ‎

Program

Středa 12. 9. 2012

10.00 - 11.00 Přednáška pro veřejnost
Jaroslav Šturma: Co děti opravdu potřebují   
12.30 Zahájení konference
13.00 Přednášky v plénu
15.45 Etika psychologické profese (panel)
17.30 Posterová sekce I.

Čtvrtek 13. 9. 2012
9.00 - 12.20 Paralelní sekce

Aktuální otázky náhradní rodinné péče
Děti raného věku, jejich rodiče a odborníci - respekt, důvěra a sdílení
Psychologie stárnutí a stáří
Psychologie sportu  - výkon a prožitek jako prostředek změny 

11.30-12.30 Posterová sekce II
14.00-15.00 Posterová sekce III
15.15 Klinická psychologie  
15.30 Pozitivní psychologie
15.15 Krizová intervence v oblasti krizí a hromadných neštěstí vycházející z vodítek EFPA
15.00 Workshop 

Pátek 14. 9. 2012
9.00 - 12.00 Paralelní sekce
Dítě a škola
Psychologická diagnostika
Psychologická diagnostika a rehabilitační programy v dopravě
Studentská sekce


    
Přednášky v plénu 
13.00 Lenka Lacinová: Rodičovský konflikt a děti: vývojová perspektiva
Simona Hoskovcová: Vývoj psychické odolnosti
14.00 Tomáš Urbánek: Jaké informace v manuálech psychologických testů jsou zbytečné a jaké naopak chybí?
15.00 Jaromír Janoušek: O mých zahraničních učitelích a co jsem se od nich dozvěděl(publikováno E-psychologii, 2012, 4)
15.15 Lenka Šulová, Veronika Polišenská, Tomáš Vácha: Certifikát EuroPsy v ČR: budoucnost pro psychology 

Etika psychologické profese (panel) 
Připravuje Etická komise ČMPS: moderuje Michal Šafář, účastní se Bohumila Baštecká a Martina Hřebíčková. 

Aktuální otázky náhradní rodinné péče 
Albín Škoviera: Profesionálna rodina na Slovensku – medzi proklamáciami a realitou
Katarína Šmajdová Búšová: Profesionálna rodina – vzťah založený na sľube
9.40 Jarmila Koluchová: Etické aspekty činnosti psychologů v náhradní rodinné péči
10.00 František Schneiberg: Je zájem a prospěch dítěte ještě stále hlavním hlediskem při zprostředkování náhradní rodinné péče? (publikováno v E-psychologii, 2012, 3)
10.40 Irena Sobotková, Veronika Očenášková, Jarmila Koluchová: Biologičtí rodiče pohledem dospělých, kteří byli vychováni v pěstounské rodině
Petra Sapáková: Zkušenost biologických dětí pěstounů/osvojitelů
Jana Petrášová: Cesty hledání identity adoptovaných dětí 
11.40 Eva Pávková: Pěstounská péče v ČR nebo zahraniční osvojení?
12.00 Ondřej Bouša: Interakce jako specifický systém práce psychologa aplikovaný při mezinárodním osvojení


Děti raného věku, jejich rodiče a odborníci - respekt, důvěra a sdílení
9.00 Eva Pavlíková: Porodní trauma z hlediska dítěte
Jaroslava Dittrichová, Daniela Sobotková: Přínos doc. dr. Václava Břicháčka pro poznání raného dětského vývoje
Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová: Psychická pohoda matky jako primární preventivní péče o vývoj dítěte
10.00 Zuzana Masopustová: Symptomy úzkosti u dětí s autismem 
Barbora Váryová, Oľga Matušková: Skríning psychomotorického vývinu (S-PMV) – metóda určená pre pediatrickú prax


Psychologie sportu  - výkon a prožitek jako prostředek změny
9.20 Jana Harvanová: Faktory ovlivňující spokojenost se společně provozovanou pohybovou aktivitou v partnerské dyádě
9.40 Hana Válková, Lucie Moudrá, Milan Čižmár: Zvládnutá agrese – odrazový můstek k sebereflexi (příklad na komparaci agresivity u fotbalových trenérů)
Veronika Baláková: Případová studie – práce s trenérem volejbalu pomocí metody VTI
10.40 Marie Blahutková: Sportovní psycholog a práce s klientem
11.00 Michal Šafář: Rodič jako trenér – biopsychosociální výhoda, nebo riziko ve sportu dětí a mládeže?
11.20 Kateřina Kudláčková: Dlouhodobá psychologická příprava sportovců staršího školního věku - případová studie 
Daniela Stackeová: Využití relaxačních technik v moderní psychologii sportu
12.00 Hana Hřebíčková: Mentální trénink v přípravě alpských lyžařů juniorů 


Psychologie stárnutí a stáří 
9.00 Veronika Valentová, Martina Skleničková:  Spolupráce Domova pro seniory a speciální mateřské školky 
9.20 Ondřej Bezdíček, Tomáš Nikolai, Hana Štěpánková, Erika Panenková, Miloslav Kopeček: Montrealský kognitivní test v klinické praxi 
Hana Štěpánková, Tomáš Nikolai, Filip Smolík: Propoziční četnost u zdravých seniorů a u osob s mírnou kognitivní poruchou
10.00 Tomáš Nikolai, Ondřej Bezdíček, Evžen Růžička: Neuropsychologická diagnostika u pacientů s mírnou kognitivní poruchou u Alzheimerovy nemoci a u Parkinsonovy nemoci – nová diagnostická kritéria
Erika Panenková, Hana Štěpánková, Miloslav Kopeček, Jiří Lukavský: Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí 
Eva Jarolímová: K problematice rodinných pečujících o seniory s demencí 
11.20 Alice Pulkrabková: Neuropsychologická rehabilitace - zkušenosti z praxe 
11.40 Anna Kramářová: Právní aspekty péče o seniory a pacienty s kognitivní poruchou 
12.00 Lucie Kráčmarová, Peter Tavel, Iva Poláčková Šolcová, Jan Hofer:  Senioři a jejich první vzpomínky z dětství 


Klinická psychologie
Denisa Janečková, Daniel Dostál, Alena Plháková: Vztah mezi cirkadiánními preferencemi a subjektivní kvalitou spánku 
Roman Procházka: Alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu
Martin Kupka, Marek Malůš: Metoda omezené zevní stimulace: osobní zkušenost jakožto inspirace výzkumné aktivity
Marek Malůš, Martin Kupka, Andrew Urbiš: Technika omezené zevní stimulace (REST): kazuistické sdělení
16.35 Andrew A. Urbiš, Marek Malůš, Martin Kupka: Zkušenosti z pracoviště terapie tmou


Pozitivní psychologie 
Eva Nábělková, Nadežda Ledajová: Prokrastinácia v súvislosti s vybranými aspektmi sebaregulácie
15.50 Alena Slezáčková, Soňa Gorušová: Vztah silných stránek charakteru a životní spokojenosti u vybraných profesí
16.10 Tomáš Šobáň: Psychotop – koncept s praktickými důsledky pro integraci jedince v jeho světě


Krizová intervence v oblasti krizí a hromadných neštěstí vycházející z vodítek EFPA  
15.15 Lubomír Češek: Psychologická podpora při vyšetřování domácího násilí
15.35 Ivan Rittig: Krizová intervence – úmrtí po srážce s vlakem
15.55 Martin Kořán: Psychologická péče o oběti dopravních nehod
Martina Velikovská: Spolupráce IZS při psychologické podpoře obětem mimořádných událostí


Workshop
Pavel Škobrtal: Dopad tréninku pracovní paměti na symptomy ADHD
Tomáš Žilinčík: Počítačová diagnostika ADHD
Miroslav Novotný: Kognitivní remediace pracovní paměti programem COGMED u dětí s ADHD


Dítě a škola
Štefan Matula, Eva Smiková, Alena Kopányiová: Preventivna dimenzia činnosti centier pedagogicko-psychologického poradenstva
Jiří Sedlák, Mojmír Vážanský, Kateřina Kaňová: Posluchači učitelství a domácí násilí
10.00  Daniel Heller: Prostor v psychologii a psychologie prostoru 
Eliška Kmínková, Isabella Pavelková: Vnímaná osobní zdatnost žáků v úkolové situaci
Lenka Šulová, Michaela Škrábová: Vybrané výsledky české studie o psychologických aspektech domácí přípravy v prvních pěti letech školní docházky
Eleonora Smékalová, Soňa Lemrová, Lucie Halešová: Jací jsou naši učitelé? Osobnostní charakteristiky učitelů na ZŠ a SŠ
Soňa Lemrová, Eleonora Smékalová, Tereza Kelnarová: Životní spokojenost učitelů ZŠ a SŠ

Psychologická diagnostika 
Petr Brichcín, Dana Černochová: Možnosti diagnostického užití testu NQ-S
9.40 Jiří Laciga: Vztahy mezi CHC a neuropsychologickou teorií
Eva Letovancová: Možnosti využitia diagnostiky dimenzií a faktorov motivácie k výkonu dotazníkom LMI
Radek Ptáček, Hana Kuželová, Petra Uhlíková: Metoda BRIEF v diagnostice exekutivních funkcí u dětí
11.15 Lenka Moravová: VTS a CogniPlus: Integrovaný systém pro psychologickou diagnostiku a trénink kognitivních funkcí


Psychologická diagnostika a rehabilitační programy v dopravě
9.00 Matúš Šucha, Petr Zámečník: Vize 0 (nula)     
Vlasta Rehnová, Dana Černochová: Úloha vizuálního vnímání při řízení vozidla a možnosti diagnostiky    
Jitka Šebová Šafaříková, Dana Černochová:  Pětifaktorová teorie osobnosti v dopravně psychologické diagnostice
10.30 Luděk Stehlík: Využití adaptivního systému umělých neuronových sítí při ověření kriteriální validity dopravně-psychologické testové baterie    
10.55 Lenka Šrámková: Rozhodování dopravní Policie ČR a fyzická atraktivita pachatele (krátké sdělení)
11.10 Petr Zámečník, Lenka Daňková, Lenka Peterková: Projekt REPADO - Rehabilitační programy pro řidič

Studentská sekce (zajišťuje ČASP)   
Darina Alexyová: Vzťahy medzi stratégiami zvládania záťaže, diskrepanciami aspektov self a perfekcionizmom
Karel Flaška, Panajotis Cakirpaloglu: Subjektivní plynutí času u afektivních poruch 
Elena Jánošíková: Hodnoty a prežívaná zmysluplnosť života v kontexte šikanovania    
 
Robert Krause: Vplyv zmeny farby prostredia na úzkosť pri školskom výkone u stredoškolských študentov    
Veronika Látalová: Vplyv stratégií regulácie ľútosti na vybrané aspekty well-beingu    
Jana Lišková, Michaela Dragulová, Mária Bratská: Modrobiely svet - je naozaj taký ružový?  Vplyv virtuálnych interakcií na partnerské vzťahy v období vynárajúcej sa dospelosti
Lucia Ružovičová: Homicídium z perspektívy evolučnej psychológie    
Barbora Sedláková, Marek Kolařík: Tanec a pohyb v psychiatrické léčebně?Posterová sekce I.
1.Eva Szobiová, Mária Kuklišová: Reziliencia a tvorivosť v každodennom živote vysokoškolákov
2. Hana Chýlová, Ludmila Natovová: Zvládají muži a ženy stres odlišně? 
3. Hana Válková, Milan Čižmár, Lucie Moudrá, Veronika Kavková: Agresivita u fotbalových trenérů v ČR
4. Veronika Kavková, Jitka Taušová, Hana Válková: Možnost využití floatingu a imaginace k nácviku sportovní dovednosti 
5. Viktor Pacholík, Vratislav Moudrý: Halliwickův koncept jako prostředek odstraňování anxiozity z vodního prostředí osob s tělesným postižením


Posterová sekce II. 
6. Peter Andraško, Štefan Matula: Program prevencie intolerancie a prípravy učiteľov pre prácu s deťmi migrantov 
7. Eva Farkašová: Predikcia úspešného učenia sa cudzieho jazyka v mladšom školskom veku
8. Alena Kopányiová, Štefan Matula, Eva Smiková: Prieskum výskytu žiakov odporúčaných do poradenskej starostlivosti 
9.  Ľubica Kovérová: Kognitívny, osobnostný a sociálny vývin dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou
10. Bronislava Kundrátová: Sekvenčné spracovanie informácií a jeho vzťahy s niektorými kognitívnymi schopnosťami u rómskych detí 
11.  Eva Smiková, Alena Kopányiová: Nové prístupy v sekundárnej prevencii konzumácie alkoholu u detí a adolescentov - 2. místo: Cena ČASP za nejlepší poster
12. Dagmar Kopčanová: Porucha sexuálnej identity, alebo : chlapec uväznený v tele dievčaťa   
13. Ľubica Kročanová: Vývin komunikačných zručností detí so sluchovým postihnutím 
14. Ludmila Natovová, Hana Chýlová, Luděk Kolman:  Jakým způsobem se studenti VŠ vyrovnávají se zátěží?
15. Miroslav Orel, Eva Reiterová: Anxieta, depresivita a životní spokojenost pedagogů středních škol 


Posterová sekce III. 
16. Radka Michalčáková: Strachy na prahu dospělosti
17. Petra Sapáková: Faktory ovlivňující zvládání pěstounské péče o dítě s vícenásobným postižením - 3. místo: Cena ČASP za nejlepší poster
18. Irena Sobotková, Martina Indráková, Veronika Očenášková: Životní spokojenost, prožívaná smysluplnost a naděje u dospělých, kteří byli vychováni v pěstounské rodině
19. Bibiana Filípková, Ivana Szamaranszká: Deti so špecifickými poruchami učenia a vývinu reči v programe hipoterapie
20. Oľga Matušková, Barbora Váryová: Vyšetrenia psychomotorického vývinu v rámci všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast na Slovensku
21. Júlia Halamová, Eva Naništová: Sociálne prostredie a interpersonálna diagnostika
22. Vladimír Dočkal, Bibiána Filípková: Možno pomocou I-S-T merať praktickú inteligenciu?
23. Pavel Michálek,  Luděk Kolman, Lucie Gralton: Matematické modelování způsobů života
24. Luděk Kolman: Suchdolský inventář postojů k práci - představení metody
25 Marta Vavrová, Robert Máthé, Ľubor Pilárik: Analýza vnútornej konzistencie škál slovenskej verzie MMPI-A  
26. Tereza Záškodná, Alena Plháková: Sociální inteligence ve vztahu k šesti dimenzím osobnosti -1 místo: Cena ČASP za nejlepší poster
27. Edita Bosáková, Martina Havlíková, Alena Křenová, Jana Zbořilová, Jiří Pechek: Rozvoj komunikačních a psychosociálních dovedností řidičů MHD, zvyšování kvality klientského servisu
v hromadné přepravě osob
Comments